Polityka prywatności

Dane Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „Żegluga Augustowska” w Augustowie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7, 16-300 Augustów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179212, posługująca się numerem NIP 8461360108, zwana dalej „Żeglugą Augustowską”.

Kontakt ze Żeglugą Augustowską w sprawie ochrony Państwa danych osobowych, jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@zeglugaaugustowska.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Żegluga Augustowska przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu dokonania zakupu biletu na rejs przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu.
 • Adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to niezbędne

w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Żeglugi Augustowskiej jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich.

W celu skontaktowania się z „Żeglugą Augustowską” przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, przetwarzamy takie dane osobowej jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj.:

– komunikacja z Użytkownikami strony

– ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z naszych usług.
 2. Aby dokonać zakupu biletu, konieczne jest podanie Imienia i nazwiska — bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować umowy.
 3. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie bądź e-mailowo w przypadku odwołania rezerwacji, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu.
 4. Aby móc odpowiedzieć na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego – ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych

 1. W związku z realizacją usług Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (hosting), podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Administrator zastrzega sobie jednak prawo ujawnienia wybranych informacji odbiorcom, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Żeglugę Augustowską, zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady, dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy (zakup biletu na rejs statkiem),
 • przez okres 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnianiem obowiązku prawnego,
 • do czasu udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do Żeglugi Augustowskiej – w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Żeglugi Augustowskiej.
 1. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Żeglugi Augustowskiej w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować:
 • w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo „Żegluga Augustowska” Sp. z o.o., ul. 29 Listopada 7, 16-300 Augustów
 • drogą e-mailową na adres: kontakt@zeglugaaugustowska.pl

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.